Tear Love Header - English
English Button


Tràng hạt Chuỗi Lệ đã được Đức Mẹ Maria truyền đến Nữ Tu Amalia gồm có 49 hạt, được chia thành bảy phần (7 hạt mỗi phần) và cách nhau bằng hạt lớn – tương tự như tràng hạt Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ Maria.

Prayer Instruction